Kongresų viešbutis Venecija

| viešbučiai Venecijoje konferencijos | viešbutis Venecija posėdžių salė Mestre | viešbučiai posėdžių salė Venecijoje

Posëdþiø salë

Tulpiø salë

Asmenø skaièius: 99
Kv. m: 89

Šermukšniø salë

Asmenø skaièius: 44
Kv. m: 41,50


Venice hotelVenice hotel

Konferencijø centras

Šis patogus Mestre viešbutis idealiai tinka organizuoti jûsø susirinkimams, seminarams, apmokymo ir parengimo kursams. Iš tiesø „Elite“ yra dvi didelës susirinkimø salës, 44 ir 99 vietø, kuriose árengtos patogios këdës su staliukais, vaizdo projektoriais, švieslentëmis ir kondicionieriais.

Pertraukø tarp susirinkimø metu viešbuèio klientai galës jomis pasinaudoti ir aplankyti Venecijà, kurià galima pasiekti per kelias minutes automobiliu arba visuomeniniu transportu.

Viešbutis rezidencija Elite yra jûsø dispozicijoje patenkinant bet kokius kitus poreikius dël sutvarkymo, árengimø ir personalo, siûlant, pavyzdþiui, šeimininkiø ir vertëjø paslaugas.