Viešbutis netoli Marco Polo oro uostas Venecija

| viešbučiai Venecijoje Mestre | viešbutis Mestre Venecija

Kaip atvykti pas mus

Traukiniu

Kai atvykstate á Venecijos-Mestre stotá, galite sësti á autobusà nr 9, kuris jus nuveš iki Via Forte Marghera, priešais viešbutá (nr. 119), taip pat galite išsikviesti taksi, kuri nuveš jus á viešbutá.

Lëktuvu

Venecijos „Marco Polo“ oro uosto turite dvi galimybes atvykti á viešbutá Elite:
- tiesioginiu autobusu, vykstanèiu á Mestre „Fly Bus, prie viešbuèio atvyksite maþdaug per 10 minuèiø.
- privaèiu taksi prie viešbuèio atvyksite maþdaug per 10 minuèiø;

Automobiliu

(GPS: 45°29'17.87'' nord - 12°15'02.76'' est)
jei atvykstate automobiliu, iš autostrados sukite á Mestre kelià ir po to išsukite á „Via Castellana“. Nuo þiedo laikykitës nuorodø á miesto centrà, pervaþiuokite nedidelá tiltà ir toliau vaþiuokite tiesiai, taip pravaþiuosite keturis šviesoforus: pasiekæ penktàjá pasukite ádešinæ, á Via Sansovino. Dar vaþiuokite iki antro šviesoforo, kur kirsite Via Forte Marghera, ten pasukite á dešinæ – viešbutis Elite yra nr. 119.


Venice hotel

Vieta

Viešbutis rezidencija Elite ásikûræs išskirtinai patogioje vietoje, tiek jei lankotës Venecijoje poilsiaudami, tiek ir verslo turizmo reikalais: kelios minutës automobiliu ar patogiomis visuomeninio susisiekimo priemonëmis, skiria šá puikø miestà nuo viešbuèio.

Galite vykti tyrinëti Venecijà nesirûpindami dël gráþimo: naktiniai autobusai garantuoja nuolatiná ryšá su sausa þeme! Iš tiesø viešbutis yra ásikûræs Venecijos-Mestre centre, Via Forte Marghera gatvëje palei Salso kanalà, vandens srovei vedant á Venecijos lagûnà.

Naujas San Giuliano parkas ir Piazza 27 Ottobre aikštë, su savo prekybos centrais, parduotuvëmis ir tipiniais restoranais, yra vos uþ keliø þingsniø nuo viešbuèio ir já galima pasiekti pësèiomis, palikus automobilius mûsø uþdaroje aikštelëje. Tarptautinis Venezia „Marco Polo“ oro uostas yra uþ keliø kilometrø nuo šio elegantiško Mestre viešbuèio, kurá galima pasiekti per 10 minuèiø tiek taksi, tiek tiesioginiu autobusu.

Venecija-Mestre geleþinkelio stotis yra taip pat uþ keliø minuèiø nuo viešbuèio rezidencijos Elite; tie, kurie atvyksta savo transportu, taip pat gali paprastai ir greitai atvykti nuo autostrados.

Hotel Residence Elite
Via Forte Marghera 119
30173 Mestre, Venezia
Venice hotels
Venice hotel